Husförhörslängder för Pajala socken 1764-72

Transkriberade av Erik Kuoksu 2004

Ord som inte har kunnat tydas markeras med [...]. Tveksamma läsningar med (text ?).

1. Husförhörs- och kommunionslängd för Pajala kyrkoby 1764-72. Mikrokorten över längden är bitvis svårlästa. Troligen har längden ursprungligen omfattat hela socknen, men nu återstår bara de gårdar som räknades till Pajala by.

födelse
året
namnen [övrig text] [Gårdsnamn et:c]
Fol. 2b
Pajala
1720 Änkan Sigri Hinders dr borta hos [...] änka efter Jakob Larsson Lassi
1743 Son: Hindrik [...]
1745 dr Anna död 1770
1747 Son: Clemet
Hust: Lisa Ers dr
1748 Lars
1751 Nils i Pello
1754 Samuel
1756 Mickel
1758 Salomon
1761 dr Margeta
1724 Mickel Larsson död Lassi (Mikko)
1720 Hust: Anna
1754 dr Maria
1756 Son: Mickel
1761 Hindrik
1763 dr Anna
Fol. 3a
[...] Hindrik Matsson död Pajala
[...] Maria Ols dr
[...] Olof [...]
[...] Ingri (borta i norje ?)
[...] Hindrik
[...] Anna (?)
[...] Kirstin borta
[...] Caisa
[...] Ewa
[...] Nils Larsson död 1770 Lauri
[...] Hust: Ella Mats dr i Tärendö
[...] Förgeångare Lars Olsson
[...] Hust: Anna Mats dr
[...] Foster dr Margeta Mats dr Stein borta
[...] Hindrik Johansson Heikki
[...] Hust: Sigri [...] död
[...] dr Margeta
[...] (Svär?) mod: Ella Hindriks dr död
[...] Brod: Johan
Fol. 3b
1699 Mats Hindersson Pellika Pellikka
1744 Son: Samuel
1749 dr Abluna i Koifvukylä
1750 Brita
1751 Son: Hindrik
1752 Lars i Koifvukylä
1758 Jacob död
1760 dr Kirstin
1710 Lars Andersson Pellika Pellikka (från Lasu i Junosuando)
1745 Son: Jeremias borta
1747 Johan
1749 dr Ingri borta
1750 Son: Anders borta
1756 dr Walborg
1757 Maria Lisa i Wittangi
1760 Son: Mats
1773 Broder Son: Olof Mickelsson
Nye åboen Hans Johansson (från Pekkari i Tärendö)
Hust: Sophia Anders dr
Fol. 4a
[...] Per Persson
[...] Hust: Ella Johans dr
[...] Son: Pers
[...] dr Regina
[...] Mickel Matsson död Vänkkö
[...] Hust: Maria Hans dr död
[...] Son: Mats b
[...] Hans abs
[...] Mickel
[...] Olof död
[...] dr Abluna
[...] Adam död (?)
Fol. 4b
1733 Hindrik Andersson borta med hela [...] Vuopio (i Sattajärvi)
1727 Sara Hans dr b:
1753 dr Brita i Colari
1754 Abluna
1755 Son: Anders
1757 Johan
1759 dr Sigri
1760 Maria
1762 Eva
1763 Helena
Nya åboen Per Persson död (Keisu)
Hust: Margeta
Son: Per borta
Mågen Mickel Matsson
Hustrun Margeta
Caisa [...]
1738 Johan Andersson Björntand Soldat
1742 Hust: Caisa Mats dr död
1763 dr Sigri död
1702 Modr Sigri Mats dr död
(Sn Mats ?)
dr Maria
Fol. 5a
(Lars Carlsson ?)
[...] Mats Matsson Harju i Kitkijärf Harju
[...]23 Hust: Anna Mårtens dr
[...]8 dr Brita
[...]9 Son: Mats
[...]62 Mårten
[...]54 dr Sophia
[...] Son: Esaijas
[...]63 dr Anna
[...]20 Anders Matsson Niva
[...] Hust: Margeta Johans dr död
[...] dr Brita
[...] Ella
Fol. 5b
Mickel Satta borta 1772 Satta (i Sattajärvi)
Hust: Caisa borta 1772
Sonen Anders borta 1772
Hust: Brita Pers dr borta 1772
Son Per borta 1772
dr Brita gift och borta i Norje
1730 Olof Hindersson Erkheikki (i Erkheikki)
1726 Hust: Anna Johans dr
1754 Son: Johan död
1757 dr Helena
1763 Eva
Modr Anna Olofs dr död
Fol. 6a
[...]09 Erik Ersson Erkki (i Erkheikki)
[...]08 Hust: Walborg Lars dr
[...]40 Son: Erik
Hust: Maria (?) Hinders dr
1741 dr Lisa gift i Pajala
1708 Per Snellfot Bort: 1772 Vanhainen (i Erkheikki)
1708 Hust: Ella Mickels dr Bort: 1772
[...]40 Styf S: Hans Hansson Bort: 1772
[..]44 dr Anna Bort: 1772
[..]47 Son: Mickel Bort: 1772
Hust: Brita Hans dr Bort: 1772
Fol. 6b
1722 Per Persson död Juhonpieti
1724 Hust: Margeta Mickelsdotter
1748 dr Sigri bort:
1751 Son: Mickel 1772 abs:
1753 dr Malin
1757 Son: Per
1759 Johan
1720 Johan Persson Juhonpieti
1730 Hust: Ella Jöns dr
1750 dr Ingri
Fol. 7a
Hindrik Johans son Svala Svala
Hust:
modr: Anna Simons dr död
Nybyggare
Lars Persson i Pentasjerfvi död (i Pentäsjärvi)
Hust: Lisa Johans dr
Svågr: Hans Baltzarsson
dr Brita
Son: Hans död
Moses död
[...]63 dr Helena död

2. Husförhörs- och kommunionslängd för byarna Anttis, Tärendö, Kangos, Junosuando, Lautakoski, Lovikka, Kardis, Kolari, Kiexis och Sieppijärvi 1768-72. Denna husförhörslängd saknar kyrkobyn, men förefaller i övrigt vara komplett. Namn och årtal är i allmänhet ganska tydliga, men övrig text är ofta mycket suddig och skriven med liten handstil.

[född] [namn] [övrig text] [Gårdsnamn et:c]
Fol 1b
Antikarvois
1720 Johan Mickelsson död Gardin
1720 Hust: Kirstin Johans dr borta vid Bruket
1748 Dr Anna borta vid Bruket
1749 Magdalena b borta vid Bruket
1751 Brita borta vid Bruket
1754 Son Johan. borta vid Bruket
1756 Anders borta vid Bruket
1758 dr Kirstin borta vid Bruket
1759 Son Hindrik borta vid Bruket
1761 Isaak borta vid Bruket
1697 Modr Magdalena Jöns dr
nya Åbon Lars Hindersson Liminka (fr. Liminkasuando)
hust: Caisa Johans dr
Son Johan
1728 Anders Andersson Karvonen (Mella)
1731 Hust: Brita
1754 Son Anders död
1757 dr Anna
1759 son Olof
1761 Esaijas
Fol. 2a
1725 Anders Ersson död Karvonen (Mooses)
1733 hust: Maria Anders dr
1753 Son: moses
1759 dr Magdalena
1761 Son: Anders
1732 Lars Ersson Jatko
1734 Hust Anna Anders dr
1759 dr Maria
1761 Son: Erik
1764 dr Sophia Lisa
Brodr Jacob
Fol. 2b
Tärändö
1712 Nils Hindersson död Koivuniemi
1712 Hust: Malin Mickels dr
1747 dr Ella
1747 Styf Son: Magnus Olsson (från Lainio)
1723 mågen Lars Carlsson
1741 Hust: Anna
1756 Styf Son Johan Johans son
1761 dr Ella
1748 Syst dr Ella Pers dr [...]
1758? Syst dr Margeta Pers dr i Cangos
Fol. 3a
1715 Olof Hindersson [flyttat 1768 bort ?] död Koivuniemi
1718 Hust: Maria Philips dr borta
1747 Son: Hendrik
1751 dr Ella
1753 Son: Olof
1728 Hindrik Mickelsson Jatko
1726 Hust: Ella Anders dr [...]
1751 Styf S: Anders Persson
1753 Styfd: Anna Lisa Persdotter död
1754 Styfs: Mickel Persson
1754 Styfd Brita Pers dr
1760 Kirstin Pers dr
1762 Son: Johan död
Fol. 3b
1714 Mickel Grelsson Jatko (Kreku)
1724 Hust: Margeta
1744 dr Anna död
1751 Son Hans
1753 dr Maria
1754 Kirstin
1757 Ella
1758 Son: Mickel
1761 dr Margeta
1712 Enkan Anna Hindersdr 1768 [...] bort död änka efter Pål Filipsson Paavo
1744 dr Brita död 1771
1748 Son: Hindrik [...] 1768 bort
1749 Anders
1751 Johan dumb
1753 Adam
1754 Anna bort
Fol. 4a
1724 Anders Johansson Pickari död Pekkari (Juho)
1732 Hust: Anna
1761 dr Regina
1763 Brita
1695 Fadren Johan Peckari död Pekkari (Juho)
1698 Modr Regina död
1729 Bn Mickel Neder Torne
1738 Hans i Pajala.
1743 Hindrik i Pajala.
1746 Systn Brita
1723 Hans Hansson död Pekkari (Hannu)
1729 Hust: Ella Abrams dr
1753 dr Kirstin död
1756 Margeta
1761 Son: Mickel
Fol. 4b
1730 Johan Hansson Pekkari (Tervahauta)
1734 Hust: Kirstin Lars dr [.....] borta
1759 Son: Lars
1761 dr Kirstin
1763 Caisa
1728 Johan Hindersson Lauri
1734 Hust: Ella Bertils dr borta 1768 [...]
1753 dr Brita
1754 Son: Hindrik
1755 dr Ella
1758 Margeta
1759 Son: Johan
1761 dr Abluna död
1762 Anna
1763 Kirstin
Fol. 5a
1715 Thomas Ersson [...] borta Tuoma
1724 Hust: Maria [...]
1749 Son: Erik
1750 Per
1751 Hindrik
1753 Johan
1684 Modr Margeta
1746 Svägerk: Clara Ers dr borta
1742 Sväg: Sophia
1729 Erik Ersson Juto
1726 Hust: Caisa
1754 Son: Erik
1757 dr Kirstin
1758 Margeta
1761 Son: Hans
1762 dr Anna
1730 Brod: Olof borta
Fol. 5b
1721 Hindrik Jönsson Juntti
1723 Hust: Kirstin Lars dr [...] död
1749 dr Brita Ella Mats dr
1750 Son: Hindrik död
1751 Nils
1752 Jöns
1757 dr Walborg
1763 Son: Lars död
1684 mod: Brita Hinders dr död
1706 Olof Larsson död Olli
1725 Hust: Lucia [...] borta
1732 Son: Lars död
1738 Anders fånig död
1747 dr Maria död
1749 Son: Erik
1753 dr Caisa borta
1757 Abluna borta
1759 Son: Olof död
Fol. 6a
1732 Per Matsson Lantto
1725 Hust: Brita Pers dr 1768 1 marti abs [?]
1758 dr Walborg
1759 Kirstin död
1761 Maria
1762 Ella
1697 Mod: Walborg Pers dr
1748 Styf: Sön: Johan Hinderss:
1738 Bertil Bertilsson Pertu Perttu
1739 Hust_ margeta Ols dr [...]
1763 Son: Olof
1688 Styf Fad: Lars Hans son död
1704 Hust: Ella
1747 Styf brod: Henrdrik
1750 Erik
Fol. 6b
1725 Hindrik Andersson Heinonen
1720 Hust: Ella Eriks dr [... abs] död
1747 Son: Anders [...]
1750 Hindrik
1753 Per
1755 dr Maria
1758 Eva
1728 Pål Persson Heinonen Heinonen
1724 Hust: Ella Josephs dr
1752 Son: Per
1753 Hindrik abs 1772
1756 Joseph
1758 dr Ella
1760 Son: Abraham
1762 Hans
1763 dr Maria
1701 Styf Fad: Abraham Wijs
1739 Brod: Nils [...]
Fol. 7a
1734 Hans Persson Heinonen Heinonen
1728 Hust: Ingri Ers dr 1768 1 marti abs:
1759 dr Maria
1762 Malin
Eva
Fol. 7b
Soldater
1716 Abraham Wijs
1716 Hust: Brita Anders dr abs: 1773
1749 dr Maria borta
1751 Son: Anders
1756 : Lars
1730 Mickel Gardin
1739 Hust: Ingri Ols dr
1761 dr Ingri
Fol. 8a
1731 Per Ersson Snälfot död
1741 Hust: Ingri Pers dr
1713 Mod: Anna Pers dr död
1734 Lars Johansson Skomakare
1731 Hust: Caisa Ers dr
1758 dr Kirstin
1761 Maria
1763 Son: Johan
Fol. 8b
Inhyses
Johan Ersson
Hust: Anna Ols dr
1762 Son: Johan
Husfattiga
Enkan Anna Hans dr [...d]
Fol. 9a
[tom]
Fol. 9b
Cangos
1726 Olof Josephsson Kangoinen (Juuso)
1729 Hust: Brita 1772 abs
1750 dr Margeta
1752 Brita
1758 Son: Olof
1695 Fadr Joseph Clemetsson död
1692 Hust: Margeta död
1750 [...] Kirstin Ers dr
1708 Olof Olofsson död Nykäinen
1708 Hust: Kirstin död
1738 Son Hindrik
1733 Hust: Margeta
1763 dr Kirstin
Son: Olof
1732 Son Olof
1736 Thomas död
1745 dr Kirstin gift i Lainio
1743 Son: Esaijas
1747 dr Maria
1758 Son: Mickel
1751 dr Helena
1755 Son: Zachris
Fol. 10a
1718 Johan Mickelsson död Mikko
1721 Hust: Margeta
1735 Brod: Son Olof
1743 Hust: Brita Johans dr
1762 Des Son Olof Olsson
1684 Fadr Mickel Hindersson död
1700 Systren Walborg död
1719 Clemet Josephsson Nybyggaren Kangoinen
1711 Hust: Ella
1746 Son: Joseph [...]
1749 Elisabet
1752 Johan
Lap dräng Olof Johans son
Hust.
Fol. 10b
Junussuwando
1724 Lars Andersson 6 marts abs 1768. 1776 d 4 mart. abs. Lasu
1736 Hust: Brita [...] marti abs. [...]
1757 Son: Anders
1761 dr Maria
1706 mod: Maria [...] marti 1768
1742 Syst: Margeta i Torne
1748 Brod: Esaijas
Fol. 11a
1726 Olof Nilsson abs 1772. med [..] sit folk [...] Kruukka
1732 Hust: Ingri Anders dr 1768 d. 6 marti abs
1755 Son: Samuel
1758 dr Greta Stina
1760 Son: Aron
1761 dr Maria
1763 Helena
1695 Lars Matsson död Mukka
1697 Hust: Margreta död
1734 Son: Johan borta 1771 [...]
1737 Hust: Abluna 1768 d. 6 marti abs.
1761 dr Malin
1763 Son: Lars
1738 Son: Hans d. 6 marti 1768 abs: 1771 abs: med [...] Lantto
1737 Hust: Malin
1764 dr Margeta
Fol. 11b
[...]40 Son: Hindrik
[...]24 Lars Nilsson 1768 6 mart: abs: 1772 abs: med [...] sit folk Kruukka
[...]22 Hust: Maria 1768 d. 6 mart: abs:
[...]47 Son: Nils abs. 1768
[...]49 dr Ella
[...]50 Margeta borta
[...]52 Brita abs. 1768
[...]54 Son: Lars [...]
[...]56 Friedrick
[...]58 Mickel
[...]60 dr Barbru
[...]62 Maria
[...]692 Fadr Nils Olosson död 1771
Fol. 12a
Inhyses
1727 Lars Larsson Kuoxsuvando [...] inom Lapmarken
Hust_ Lisa
dr Ella
Ingri
Son: Lars
Olof
Hans
drengen Johan Larsson Servio ifr: Tornefors
Fol. 12b
Lautakoski
1701 Anders Jacobsson Lautakoski
1706 Hust: Ingri död
1743 dr Sophia
1747 Son: Johan
1753 [Bror?] Son: Mickel
1743 Hindrik.
1708 Hindrik Philipsson Lautakoski
1718 Hust: Maria
1740 Son: Hindrik
1744 dr Malin
1748 Helena
1751 Son: Philippus
1753 dr Maria
1758 Son: Olof
Fol. 13a
Lovika
1711 Esayas Olofsson Tyni (Esko)
1706 Hust: Anna
1746 dr Anna abs: 1771
1749 Sara
1752 Son: Olof abs: 1770
1676 Mod: Lucia
Fol. 13b
1721 Anders Mickelsson abs: Holma
1716 Hust: Brita abs:
1745 dr Margeta
1750 dr Anna abs: 1772
1756 Son: Anders abs: 1770
1760 Olof
1703 Abram Gustafsson abs: 1772 Kyöstäja
1704 Hust: Malin död
1733 Son: Gustaf
1730 Hust: Anna Johans dr död
1753 dess Son: Abraham
1757 dr Malin
1761 Ella
1762 Son: Johan
1744 dr Caisa
1682 Fadr Gustaf Persson död
Fol. 14a
1725 Olof Hansson 1768 d. 4 marti abs: Död Lahti
1727 Hust: Caisa Pers dr 1768 d: 1 marti abs:
1748 dr Margeta abs:
1756 Maria abs:
1757 Caisa abs:
1763 Adam abs:
1700 Hans Olofsson död
1697 Hust: Caisa död
1731 Hans Hansson 1768 d. 4 marti abs: Nilimaa
1736 Hust: Brita Mickels dr 1768 d. [...] marti abs:
1756 Son: Hans
1758 dr Anna
1761 Son: Mickel
Fol. 14b
Nybyggare
1726 Nils Hansson borta Tjäder
1726 Hust: Walborg Jacobs dr
1757 dr Malin
1754 Son: Hans
1759 Abraham
1761 dr Anna
1763 Caisa
Fol. 15a
Inhyses
1739 Abraham Abrams Son Kuoppala
1739 Hust: Maria Mårtens dr
1762 Son Abraham
Afskjedade Soldaten
Mats Stein
Hustr: Caisa Hans dr
dottren Caisa
Fol. 15b
Cardis
1705 Mickel Danielsson död Jarhoinen
1710 Hust: Margeta Anders dr
17[...] Son: Daniel 1772 [...]
1742 Hust: Lisa Johans dr
1762 Des dr Margeta
1744 Son: Anders
1747 Johan
1749 Mickel
1751 dr Lisa
1735 Erik Ersson 17[...] abs: Barsk
1729 Hust: Anna 17[...] abs:
1759 dr Malin 17[...] abs:
1761 Son: Johan 17[...] abs:
1698 Fadr Erik Barsk död
1673 Modr Ella Ers dr död
Fol. 16a
1710 Olof Fors 1772 abs:
1743 Son: Olof 1772 abs:
1747 Son Johan 1772 abs:
1748 Per 1772 abs:
1754 Lars 1772 abs:
1697 Olof Danielsson 1772 abs: Jarhoinen (Tano)
1709 Hust: Maria Ols dr 1772 abs:
1737 Son: Olof 1772 abs:
1743 Daniel 1772 abs:
1746 Maria 1772 abs:
1749 Son: Erik 1772 abs:
1751 Ella 1772 abs:
1660 Mod: Margeta Mickels dr död
1699 Syst: Anna
Fol. 16b
Inhyses
1731 Soldaten Anders [...] Enka Caisa Ers dr
1744 dr Lena Anders dr
1752 Son: Erik Anderss:
1754 Oächt: dr Anna Christierns dr
1757 Maria
1759 Son: Isaak
1762 Abraham
1763 Anders
Fol. 17a
Colare
1706 Per Olofsson Kihlangi (i Kihlanki)
1722 Hust: Margeta Pers dr
1731 Son: Olof
1731 Hust: Ella
1733 dr Caisa borta i neder Torneå
1738 Brita [...]
1752 Malin
1755 Son: Per
1757 dr Margeta
1759 Ella
1761 Anna
Fol. 17b
1729 Olof Olofsson Tapojerfvi Nybyggare (i Tapojärvi)
1727 Hust: Regina Mats dr
1757 Son: Adam
1759 dr Ewa
1763 Ella
1736 Brodr Per död
1696 Fadr Olof Olofsson död
1695 Modr Brita Hinders dr
Daniel Danielsson i Äkäs Lombolo Nybyggare död (i Äkäslompolo)
Hust: Kirstin Johans dr
Son: Johan
Son: Mickel
Daniel
dr Lisa
Kirstin
Fol. 18a
Hindrik Staphansson i Luotsujerfvi (i Luosujärvi)
Hust: Brita Påls dr
dr Caisa
1763 Son: Hindrik
1720 Johan Matsson Huki (i Huukki)
1720 Hust: Lisa Mickels dr
1744 Son: Mats
1747 dr Margeta
1748 Lisa
1759 Regina
1724 Lars Marsson Huki död (i Huukki)
1736 Hust: Kirstin Ols dr
1756 Son: Mats
1759 dr Margeta
1761 Son: Lars
1724 Olof Larsson Pudas 1724 (i Kolari)
1728 Hust: Margeta Johans dr
1753 Son: Johan
1755 dr Brita
1756 Son: Hindrik
1758 dr Ella
1760 Margeta
1763 Son: Olof
1764 Lars
1693 Mod: Brita Carls dr död
Fol. 19a
1700 Hindrik Hindersson Tjensuu (i Kolari)
1708 Hust: Kirstin Mats dr död 1771
1728 Son: Mats
1740 Hust: Caisa
1743 Son: Hindrik
1745 Nils
1747 dr Ella
1763 Sona dr Brita
Stina
1724 Nils Matsson död Rautio (i Kolari)
1734 Hust: Maria Ols dr
175[...] dr Ella
1761 Maria
1764 Anna
1686 Fadr Mats Jönsson
Syst dr Ingri
Fol. 19b
1710 Thomas Thomasson död Lantto (Simu) (i Kolari)
1710 Hust: Margeta Mats dr död
1741 Son: Simon
1747 Mats
1748 Thomas
1755 Hindrik
1758 Johan
1746 dr Brita
1755 Kirstin
1737 Sona hust: Kirstin Ols dr
1731 Hindrik Samuelsson Kangas (i Kolari)
1739 Hust: Caisa Hinders dr
1757 Son: Samuel
1759 Johan
1700 Fadr Samuel Hansson död (från Pekkari i Tärendö)
1744 Syst: Maria
1747 Caecilia borta
Fol. 20a
1728 Carl Carlsson (i Jokijalka)
1738 Hust: Carin Ers dr
1757 dr Kirstin
1758 Brita
1761 Anna
1762 Son: Erik
1740 Jacob Ersson
1743 Hust: Anna Pers dr
1742 Syst: Brita
1743 [...] Johan
1744 Syst: Maria
1688 morfad: Jöns Mickelss: död
Fol. 20b
1730 Mickel Persson Curtaco död (i Kurtakko)
1733 Hust: Margeta Larsd dr död
1758 dr Margeta
dr Caisa
1761 Son: Per
1763 Son: Johan
1696 Fad: Mickel Persson Mickelsson
1736 Bdr Johan borta
1745 Erik
1747 Hust: Anna
1731 Hindrik Persson död (i Kurtakko)
1730 Hust: Maria Lars dr död
1762 Son: Abraham
tro lovade hustru Brita Thoms dr
Fol. 21a
[..]722 Olof Johansson Parka-joki (i Parkajoki)
[...]734 Hust: Margeta Samuels dr abs. 1772
[...]751 Son: Samuel
[...] Johan
[...] Olof
[...]62 Hindrik
[...]756 dr Brita
[...]724 Per Ersson Kitkiöjerfvi [...] (i Kitkiöjärvi)
[...]33 Hust: Maria Johans dr
[...]52 dr Anna Greta
[...]57 Brita
[...]62 Abluna
[...]761 Son: Erik
Fol. 21b
1729 Johan Matsson Kitkiöjerfvi 1772 abs: (i Kitkiöjärvi)
1742 Hust: Sophia Mårtens dr 1772 abs:
1756 Son: Johan 1772 abs:
1758 Mats 1772 abs:
1761 Mårten 1772 abs:
1763 Olof
Soldat:
Hans Hansson Måna (i Kolari)
Hustru: Ella Lars dr
1757 dr Brita
1763 Son: Hans
Fol. 22a
[tom]
Fol. 22b
Kjexis
1731 Hindrik Johansson Lampa (Mäkitalo)
1731 Hust: Sophia
1753 dr Margeta
1756 Brita
1759 Son: Johan
1763 Hindrik
1697 Fad: Johan Johansson död
1708 Mod: Brita Hinders dr
1742 Brod: Johan i Tornefors
1744 Syst: Malin
Fol. 23a
[...]19 Erik Ersson Colare Välitalo
[...]26 Hust: Ella död 1770
[...]746 Son: Carl
[...]756 Erik
[...]748 dr Anna
[...]747 Margeta [...] abs: [...]
[...]54 Brita död
[...]756 Malin
1732 Anders Ersson
1737 Hust: Margeta Mickels:
1691 mod: Anna Ersdr död
Fol. 23b
1729 Mickel Persson Kieksis
1728 Hust: Kirstin Johans dr
1750 dr Brita
1704 Fad: Per Ersson
1742 Brod: Hindrik
Fol. 24a
Soldat
1720 Erik Persson Colare
Fol. 24b
Sjepijerfvi
1. Anders Mickelsson abs: 1772 Sieppijärvi (Mikonantti)
Hust: Carin Philips dr abs: 1772
Son: Philip abs: 1772
Hustrun Elin Mickelsdr Född d. 12 Maij 1762
Syst: Walborg Mickelsdr borta och död
2. Mickel Mickelsson 1772 abs: Satta
Hust: Brita Ols dr 1772 abs:
Styfdr Caisa Lars dr 1772 abs:
StyfS: Hindrik Larsson 1772 abs: Iivari
dr Brita Mickels dr
Maria Mickels dr
Fol. 25a
3. Enkan Caisa Mickels dr abs: 1772 Änka efter Anders Ivarsson Iivari
Son: Mickel Andersson abs: 1772
Hust: Ella Hinders dr abs: 1772
4. Hindrik Olsson Päkö 1772 abs: död Pääkkö
Hust: Caisa 1772 abs:
Son: Olof Hindersson 1772 abs:
dr Caisa Hinders dr 1772 abs:
5. Olof Hindersson Pasmajerf 1772 abs: (i Pasmajärvi)
Hust: Brita Lars dr 1772 abs:
Son: Hindrik 1772 abs:
Karl 1772 abs:
Moses 1772 abs:
Fol. 25b
[...] Betjente Hr: Hans Koberg
[...] Olof Matsson
Fol. 26a
[tom]
Fol. 26b
1724 Dynis Matsson Stormlod Afskjed. Soldaten död (från Harju i Pajala)
1724 Hust: Maria Pers dr
1749 dr Caisa [...]
Maria
1749 Son: Per
Samuel
Johan
Olof
1763 dr Helena
Anders Johansson Svala abs: 1772
Hust: Walborg abs: 1772
Son Johan abs: 1772
dr Maria abs: 1772
Fol. 27a
[...] gaml: Pigan Kirstin Mickels dr i B[...]
Nybyggare
Hans Mickelsson Lifviojerfi (från Vänkkö i Pajala)
Hust:
dr Maria
Fol. 27b
Johan Olsson i Kaunisjärfvi 1772 bort:
Hust: Maria Ols dr 1772 bort:
Styf S: Mickel 1772 bort:
Olof 1772 bort:
Soldaten
[...]721 Anders Krutrök abs: 1772
1726 Hust: Maria Mickels dr abs: 1772
1754 Son: Hindrik abs: 1772
Fol. 28a
Inhyses Folk
[...] Enkan Maria Mats dr borta [...]
[...]5 [...] Mats
[...] Hindrik
[...] Nils
[...] dess Svåger Anders Nilsson död