Utdrag ur domböcker för Övertorneå tingslag 1681-1700

1681

Nämnden:
Per Persson i Helsingby
Knut Simonsson i Vitsaniemi
Olof Johansson i Ruskola
Lars Andersson i Koivukylä
Per Persson i Juoksengi
Jöns Persson i Pello
Jöns Jönsson i Vitsaniemi
Jöns Persson i Tärendö
Knut Anundsson i Niemis
Staffan Hansson [i Kuivakangas]

Erik Eriksson i Turtola skall böta 150 Mark. till Jöns Mickelsson i Juoksengi

- – -

Anund Mickelsson i Juoksengi skall betala sin granne Erik Nilsson 20 Mark. Kmt. För att få tillträda två ängar han pantsatt hos denne för 10 år sedan.

- – -

Anund Mickelsson i Juoksengi skall sammaledes betala Mickel Mickelsson ibid. 18 Mark. för att tillträda en äng han lämnat i pant för 11 år sedan.

- – -

Erik Johansson i Mikkolansaari bötar 6 Mark. Smt. för blånad på Olof Jönsson i Tengeliö.

- – -

Annoterades den överenskommelse Mats Hinderssons i Matarengi dotter och sonabarn av förra kullen har antagit om hemmanets delning efter hans död.

- – -

Hu. Margareta Grape och Hans Knutsson i Mikkolansaari tvistar med Jöns Jönsson i Niemis om ängar i Alkkula. MG och HK skall tillträda ängarna.

- – -

Johan Persson i Nuottioranta besvärar sig över sin svåger Lars Johansson.

- – -

Anders Persson i Juoksengi tvistar om äng med Gl. Länsmannen Mickel Kohkoinen i Kuivakangas.

- – -

Nils Eriksson i Kaulinranta, klagande, samt Lars Mickelsson och Klemet Klemetsson i Kuivakangas, svarande, tvistar om en Nils tillhörig kvarn, vilken genom Lars och Klemets förvållande brunnit upp. Rätten finner att de, då det var en olyckshändelse och de är mycket fattiga, skall böta 10 Mark. Tillsammans.

- – -

Nils Olsson i Niemis äger 2 ängar, vilka han år 1630 köpt av Erik Olofsson i Haapakylä för en stor summa pengar.

- – -

Erik Ersson och Nils Jönsson i Niemis tvistar med sin svåger och broder Olof Jönsson i Niemis på en del av arvet efter deras föräldrar.

- – -

Tolvman Per Persson i Helsingby skall medla och likvidera i bröderna Nils och Johan Olssons i Niemis tvist om åker.

- – -

Henrik Mickelsson i Kaulinranta har detta år bärgat grödan på ängar som han pantsatt hos sin svåger Nils Jönsson. Fick böta.

- – -

Länsman: Olof Persson

- – -

Bonden Mickel Larsson i Matarengi har fått landshövdingens tillstånd att upptaga Lars Anderssons i Alkkula hemman, som har gäld till kronan och har i ”vanbruuk förfallit”.

- – -

Soldaten Per Persson i Alkkula tvistar om ängar med Knut Knutsson i Alkkula.

- – -

Tolvman Staffan Hansson skall förlika och likvidera i tvisten mellan Ivar Ivarsson i Kaulinranta och Olof Olsson i Matarengi.

- – -

Tolvman Jöns Persson i Tärendö intygar att den äng som Anders Anderssons i Tärendö salig fader Anders Persson för 39 år sedan pantsatt hos Nils Lodvika i Junosuando, med rätta lyder under Anders bostad.

Det beslutas att att Anders och hans syster hustru Marget skall betala Nils Nilsson Lodvika 20 Mark.Kmt. för att få tillbaka ängen.

- – -

Tolvmännen Per Persson i Helsingbyn och Olof Johansson i Ruskola skall besikta och värdera den äng Jöns Ivarsson i Kaulinranta anklagar Per Olofsson i Ruskola för att ha lagt under sitt hemman.

De skall även besiktiga den äng Jöns har pantsatt hos Nils Nilsson i Kaulinranta för 12 år sedan.

- – -

Tolvmännen Per Persson i Helsingbyn och Olof Johansson i Ruskola skall besikta den äng Agnes Nilsdotter i Alkkula och Jöns Jönsson i Tengeliö tvistar om.

- – -

Mickel Eriksson i Turtola tvistar om äng med Olof Lampinen.

- – -

Mickel Larsson i Junosuando och Simon Hindersson i Kangos tvistar om äng.

- – -

Lars Matsson i Pajala döms att betala Lars Hindersson i Tärendö tvistar om äng.

. . .

Länsman och tolvman Jöns Persson i Tärendö skall utreda och likvidera i tvisten och stridigheten om en äng mellan Nils Nilsson i Kolari och Nils Olsson i Pajala.

Han skall även likvidera i tvisten om äng mellan Nils Olsson i Pajala och Per Nilsson i Junosuando.

- – -

Å ena sidan Hans Hindersson och hans moder i Päkkilä och å andra sidan hans bröder tvistar om den avlidne faderns hemmans besittande.

- – -

Jöns Jönsson i Pello och Hans Hansson ibid. tvistar om en äng som Hans har pantsatt hos Jöns för tre år sedan. När Hans betalar skall han återfå ängen.

- – -

Jöns Ersson i Helsingbyn och Hans Jönsson i Korpikylä tvistar om äng.

- – -

Henrik Ersson i Kaulinranta gör anspråk på en äng som innehas av Henrik Hindersson i Matarengi, men hans anspråk ”dömbdes och Erkändes af inthet wärde”, då han inte hade några bevis på sin rättighet till ängen.

- – -

Henrik Erssons i Kaulinranta anspråk på ängar som innehades av gl. Länsman Mickel Kohkoinen i Kuivakangas befanns vara skälslöst och av intet värde.

- – -

Tolvmännen Staffan Hansson i Kuivakangas och Olof Johansson i Ruskola skulle undersöka och likvidera i tvisten om ängar mellan hustru Brita Hindersdotter i Kaulinranta och grannen Nils Nilsson.

- – -

I saken mellan Erik Mickelsson i Juoksengi och hustru Karin Hindersdotter om äng, skulle rannsakas om medlas av tolvmännen Jöns Persson i Pello och Per Persson i Helsingbyn, om det ”görligit wara kan”.

- – -

Mats Hansson i Pello uppbjöd sitt köp av Jöns Matssons i Tengeliö egendom, fast och lös.

- – -

Margareta Mickelsdotter i Niemis hänvisar till sin moders, Barbro Johansdotters, skrift av 1676 22/10. Margaretas söner heter Nils och Per.

- – -

Salig Nils Jönssons efterleverska, hu. Margareta Mickelsdotter är styvmor till Henrik, Olof och Lars Nilsson i Pello.

- – -

Mickel Hinderssons änka Margareta Anundsdotter i Päkkilä tvistar med tolvman Jöns Jönsson i Vitsaniemi om ängen Apaiasari.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1682

Nämnden:

[…]
Per Persson i Helsingby
Olof […]
Olof Johansson i Ruskola
Staffan Hansson i Kuivakangas
Lars Andersson i Koivukylä
Jöns Jönsson i Koivukylä
Jöns Hindersson i Pello
Per Persson i Juoksengi
Jöns Persson i Tärendö
Knut Simonsson i Vitsaniemi
Erik Mickelsson i Marjosaari

Fiskträsket ”Carvandojerfwi, som Hans Erichsson tillhörer.” H.E. i Kuivakangas.

- – -

Per Andersson i Turtola tvistar med sin granne Jöns Eriksson om ägor.

- – -

Henrik Nilsson i Kaulinranta betalade Olof Ivarsson i Juoksengi 6 Mark.Kmt. och återfick sin pantsatta äng.

- – -

Anund Mickelsson i Juoksengi gör för sin brorsons räkning anspråk på det hemman hans styvfar Mickel Persson och hans moder brukar, då ingen av dessa har bördsrätt till hemmanet. Rätten finner att Anund inte har något med denna sak att göra så länge hans brorson lever.

- – -

Nils Olsson i Kardis och Nils Johansson Kylli i Pello tvistar om äng.

- – -

Nils Olsson i Kardis och Simon Persson ibid. strider och tvistar om ett hemman som ägts av Nils broder Olof Olofsson. Saken skall utredas och likvideras av nämndemännen Jöns Hindersson i Pello och fjärdingsman Simon Ersson.

- – -

Då Lars Hindersson i Tärendö befanns ha slagit en äng som tillhör hans broder Nils Hindersson, skall han betala sin bror 20 Mark.Kmt.

- – -

Ehuruväl Lars Hindersson i Tärendö gör anspråk på en del i arvet efter sin styvsvärfar Anders Andersson Karvois, ibid, moder, får han inte del av detta, då för lång tid förflutit sedan gumman avled och hennes egendom var av ringa importance.

- – -

Henrik Ersson i Kaulinranta och gl. Länsman Mickel Kohkoinen tvistar vidare om ängar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1683 saknas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1684

Nämnden:
Henrik Larsson Packainen
Jöns Hindersson i Pello
Knut Simonsson i Vitsaniemi
Olof Jönsson i Ruskola
Staffan Hansson i Kuivakangas
Knut Anundsson i Armassaari
Per Persson i Helsingby
Jöns Jönsson i Koivukylä
Jöns Persson i Tärendö
Per Persson i Juoksengi
Erik Mickelsson i Marjosaari
Lars Andersson i Kuivakangas

Henrik Eriksson i Kaulinranta och gl. änkan Brita Mickelsdotter i Marjosaari bötar 40 Mark.Smt vardera och undergår kyrkoplikt för lägersmål.

- – -

Bruksfaktorn vältalig Kristian Eriksson uppsäger att han för ungefär 16 år sedan har köpt Ivars hemman i Kolari för 60 Mark.

- – -

Gl. länsmannen Mickel Jönsson Kohkoinen betalade sin gäld på 3 3/4 Mark. till Gl. Anders Nicolai

- – -

Torne stads […] Ananias Danielsson anklagde gl. länsman Olof Persson i Alkkula för att han för andra gången låtit sin bror Per Persson göra en resa till ”Räfla” (Reval?) för att bedriva landsköp.

- – -

Bruksfaktorn Kristian Eriksson besvärade sig över Anders Ivarsson, Mickel Persson och Jöns Mårtensson, vilka slagit sig ned i Sieppijärvi och nyttjade ängar därstädes, vilka Arendt Grape hade röjt; ängar som tillhörde bruket

- – -

Mickel Mickelsson i Juoksengi har fått 24 1/2 Mark. Av Hans Ersson i Pello. Därför skall Hans återfå den äng ”Aittav[…]Nittü” som Mickel i 9 år har haft i pant.

- – -

Anders Olssons änka Anna i Kuivakangas besvärar sig över fd. länsmannen Mickel Jönsson om ängen Carmunsuu, vilken hennes svärfaders fader Olof Andersson för länge sedan skall ha sålt till länsman Jöns Klemetsson.

- – -

Erik Nilsson i Alkkula dömdes att betala Olof Persson i Ruskola 12 Mark.Kmt. för att återfå ängen Rauta Nittu, som sedan gammalt legat under Eriks hemman, men som han förpantat hos Olof.

- – -

Korpralen Olof [Mickelsson Törnqvist] i Tärendö döms att böta 3 Dlr. för sina beskyllningar mot sin granne Hans Hansson och dennes syster Brita.

- – -

Grels (Karl?) Grelsson i Tärendö döms att böra 3 Dlr. för sina beskyllningar mot hu. Agnes ibid. och skall stämmas till nästa ting.

- – -

Jöns Mickelsson i Pello och hans svåger J[…] Nilsson tvistar om besittningsrätten till hemmanet. Länsmannen, tolvmannen Jöns Hindersson i Pello samt [……] i Juoksengi skall inventera och värdera hemmanets värde.

- – -

Nils Nilsson i Närki har en son Lars i Portimojärvi.

- – -

Nils Hindersson Tyni i Helsingbyn.

- – -

Olof Ivarsson i Juoksengi erkände sin systers make Mats Olssons rätt till hemmanet, då Mats har omyndiga barn med sin hustru och han behöver hemmanet för att kunna föda upp dem.

- – -

Lars Persson i Turtola skall betala Anund Mickelsson för 2 skäl korn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1685-86 saknas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1687

Nämnden:
Henrik Larsson Pakkainen
Jöns Jönsson i Koivukylä
Jöns Hindersson i Pello
Erik Mickelsson i Marjosaari
Knut Anundsson i Niemis
Henrik Matsson i Pajala
Per Persson i Helsingby
Knut Simonsson i Vitsaniemi
Olof Jönsson i Ruskola
Staffan Hansson i Kuivakangas
Henrik Pålsson i Juoksengi

Soldaten Henrik Henriksson i Nuottioranta fälldes för lägermål med Brita Hindersdotter ibid.

- – -

Jöns Tomasson i Muonionniska kärade till sold. Knut Jönsson ibid angående…

- – -

Jöns Jönsson i Tengeliö skall återfå de ängar Per Eriksson i Alkkula haft i pant i 11 år.

- – -

Per Eriksson i Alkkula tillställer Erik Karlsson i Ruskola 11 Mark.Kmt och skall återfå den äng Nuotioranta som Erik haft i pant.

- – -

Lars Persson i Kuivakangas har betalat Erik Eriksson 18 Mark och skall återfå den äng Erik haft i pant i 18 år.

- – -

Befallningsmannen över Lappmarkerna Arendt Grape besvärade sig över Henrik Matsson, Samuel Andersson och Nils Andersson i Pajala, vilka genom brännande har fördärvat skog och renmossa tillhörig Kengis bruk. Pajalaborna menade sig vara oskyldiga och hävdade att bruksfolket själva genom vårdslöshet har orsakat elden. Häradsrätten uppmanade dem att i framtiden visa försiktighet.

- – -

Lars Persson i Turtola kärade till Per Eriksson [Marttila] ibid. om 128 3/4 Mark.Kmt, vilka stulits från honom. Per Eriksson hade i fällt misstänkliga ord om saken till beskedliga män; korpral Olof Mickelsson samt Johan Olofsson i Turtola.

Per ”bekiande Saaken eller sin bråtzlighet” och dömdes att betala Lars tre gånger det stulnas värde, men då han inte orkade boten, ”stälttes [han] straxt under Gattlopp”. Målsäganden pålades skaffa sitt igen.

- – -

Nils Hansson och hans broder Erik Hansson i Pello besvärade sig över Johan Gabrielsson i Masugnen, vilken överfallit dem med hugg och slag på pingstdagen förlidet år. Johan hade tre gånger stämts till tinget, men ej dykt upp, varför han dömdes att böra 2 gånger 3 Dlr. för sin frånvaro. Han skulle också stämmas till nästa ting.

- – -

Jöns Jönsson tolvman, Jöns Jönsson furir, Henrik Henriksson, Henrik Jönsson och Ella Pedersdotter i Koivukylä kärade mot sina grannar Mats Jönsson, Lars Jönsson, Nils Jönsson och Olof Knutsson angående ängar, vilka de kärande anhöll skulle delas mellan dem alla.

- – -

Samtliga boende i Tärendö varnas för att tillfoga lapparna förfång.

- – -

”Ährligh och Beskiedeligh” Henrik Ersson i Niemis inlade en skrift av 1683 8/3 enligt vilken han och hans hustru tagit som sytnins- och förgångsman Jöns Mickelsson från Juoksengi. Jöns skulle som sytningsman disponera halva Henriks hemman.

- – -

Klemet Mickelsson i Kuivakangas har av Olof Korpral med hugg och slag blivit ”öfwerfallen och illa Sargadh”, samt ofärdig i ena armen och fordrar nu ersättning för detta.

Klemet och Olof hade varit goda vänner, men hade i fyllan börjat ordkasta om en gäldfordran, varvid Olof huggit Klemet i armen med sitt sidovapen.

Olof dömdes att böta 20 Dlr.Smt, samt varnades att ”taga sigh till wara för slijka haftige Excesser och öfwerdådighet, icke missbrukandes Konungens Gevär till […] öfwerfallen och Sargande uthi fredligit landh”.

- – -

Lars Hindersson i Tärendö föredrog för kapten Alexander von Sacken klagomål mot sin svåger soldaten Tomas Nilsson, vilken våldsamligen tillägnat sig åtskilliga saker och klädespersedlar, spannmål och varor värda 56 Mark.Kmt. Det slogs dock fast att soldaten endast tagit det som honom tillkommer. Lars och Tomas förmanades att vid hot om straff leva i sämja.

- – -

Soldaten Jöns Jönsson har en syster Anna. Pigan Kerstin Ivarsdotter från Narken omnämns.

- – -

Borgaren Henrik Ersson och Erik Nilsson i Ruskola tvistar om äng.

- – -

Elias Jönsson i Nedervojakkala har omyndig bror vid namn Johan.

- – -

Jöns Olsson i Alkkula och Aili Jönsdotter ibid. tvistar om äng.

- – -

Borgaren och gästgivaren Herman Kempe i Mikkolansaari gör anspråk på Waickojerfwi Träsk, vilket brukas av Mickel Mickelsson Rahtu i Kuivakangas. Mickel hävdar att hans farfar köpt en andel i träsket av Knut Anundsson i Mikkolansaari.

Om Herman ersatte Mickel för hans andels värde och de skatter han betalt för fiskerätten, skulle träsket återföras till Hermans hemman Marjosaari, vilket det tillförne tillhört.

- – -

Erik Mickelsson i Juoksengi dömdes betala sin skuld på 11 Mrk.Kmt. till Filip Olofsson ibid.

- – -

Jöns Jönsson i Tengeliö skall avträda en äng till Per Eriksson i Alkkula, vilken Jöns i 11 år hållit som pant för 28 Mrk Kmt. Per lånat och återlöst.

- – -

Erik Nilsson i Ruskola tvistar om äng med Henrik Henriksson i Alkkula.

- – -

Erik Karlsson i Ruskola betalar Per Ersson i Alkkula 11 Mrk.Kmt för en äng som Per hållit i pant i 11 år.

- – -

Jöns Ersson i Niemis kärar till Olof Henriksson om hö.

- – -

Erik Hansson i Pello drar Johan Gabrielsson i Masugnen inför rätta för att denne slagit honom med sin käpp. Johan betalar 6 Dlr.Smt i böter.

- – -

Jöns Jönsson i Armassari har bärgat hö på en äng tillhörig Jöns Mickelsson i Helsingby.

- – -

Karin Henriksdotter och Karin Nilsdotter i Niemis har varit i slagsmål, men de är ej tillstädes.

- – -

Soldaten Per Persson Rousu i Helsingby och Olof Olsson i Niemis tivistar.

- – -

Jöns Hindersson i Matarengi och Tolvman Per Persson tvistar om äng.

- – -

Kyrkoherdens dräng Henrik Nilsson kärar, soldat Jakob Ersson Noppa, Anders Eriksson, Henrik Eriksson och Johan Matsson … i Kaakamaa svarar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1688

Nämnden:
Hans Larsson Packainen
Per Persson i Helsingby
Knut Simonsson i Vitsaniemi
Olof Jönsson i Ruskola
Lars Andersson i Koivukylä
Henrik Pålsson i Juoksengi
Jöns Jönsson i Koivukylä
Jöns Henriksson i Pello
Erik Mickelsson i Marjosaari
Staffan Hansson i Kuivakangas
Henrik Matsson i Pajala

Hans Ersson i Pello anhåller om tillstånd att upptaga nytt boställe på en holme i Pello, som han skall uppodla till åker för 10 bönder, men han klagar på att tolvman Jöns Hindersson och hans mågar ”sätter dig där neder” till sin privata nytta. Länsman Johan Pulcken och tolvman Henrik Matsson i Pajala skall kommande sommar rannsaka i frågan.

- – -

Per Persson i Helsingby och Jöns Hindersson i Pello skall rannsaka i tvist om åkrar mellan Hans Ersson och Mickel Kohkoinen.

- – -

Länsman Johan Eriksson Pulcken och tolvman Per Persson i Helsingby skall jämka i arvstvisten mellan bröderna Nils och Karl Karlsson i Haapakylä.

- – -

Nils Ersson i Niemis och Johan Olofsson i Vitsaniemi sakfälldes in absentia för slagsmål.

- – -

Gamle tolvman Anders Anundssons i Niemis hustru och Simon Nilsson i Vitsaniemi tvistar om äng.

- – -

Ingrid Jönsdotter i Tengeliö betalte sin makes broder Erik Hansson i P… för de pengar och korn hennes salig make lånat av sin bror.

- – -

Tolvmännen Hans Larsson Packainen och Per Persson i Helsingby skall medla i tvisten angående ”något arff” mellan Ivar Ivarsson i Kuivakangas och hans svåger Tomas Ersson ibid.

- – -

Hans Larsson och länsman skall lösa tvisten mellan Olof Olofsson och hans broder Nils Olofsson i Niemis rörande arvet efter deras föräldrar.

- – -

Erik Hindersson i Niemis skall betala sin gäld på 15 Mrk.Kmt till Nils Johansson Carist.

- – -

Olof Hansson i Kuivakangas och hans styvson erkänner sig skyldiga betala sin gäld till rådman Petter Eriksson Planting.

- – -

Rådman Petter Planting klagar över soldaten Tomas Nilsson i Kuivakangas, vilken förövat slag och övervåld på hans lappdräng. Målet remitteras till Kompanimötet.

- -

Emedan bröderna Nils och Olof Olofssöner i Kardis länge tvistat om vem av dem som skall besitta hemmanet beslutas att den äldre brodern skall besitta skatteägorna, medan den yngre skall besitta nybolet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1689 saknas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1690

Nämnden:

Hans Larsson Packainen

Jöns Jönsson i Koivukylä

Knut Simonsson i Vitsaniemi

Staffan Hansson i Kuivakangas

Lars Andersson i Koivukylä

Erik Mickelsson i Marjosaari

Per Persson i Helsingby

Jöns Hindersson i Pello

Olof Jönsson i Ruskola

Henrik Matsson i Pajala

Henrik Pålsson i Juoksengi

Hans Ersson i Kaulinranta skall återfå en äng han haft i pant hos Björn Ersson ibid.

- – -

Henrik Henriksson i Kaulinranta anklagar sina grannar Hans Knusson, Lars Nilson och Nils Nilsson för att ha slagit ihjäl hans häst, men rätten finner hans klagomål vara av intet värde.

- – -

Ehuruväl Anders Staffanssons söner i Pello vill dela sin fars hemman mellan sig resolverar rätten att den äldste brodern Henrik Andersson ensam skall få överta det mot att han löser ut sina yngre bröder. Detta då det är av så ringa värde att det inte kan delas.

- – -

Mickel Mickelsson i Kaulinranta har gått soldat för Mickel Eriksson Rahtu i Kuivakangas, men har i år dött i Göteborg. Mickel återsände legan och sina kläder till sina gamla föräldrar i Kaulinranta, men kläderna skall återsändas till Mickel Rahtu.

- – -

Henrik Henriksson i Pajala menar sig vara berättigad att inlösa några ägor av sin granne Henrik Matsson, men hemmanet delades i tre delar för lång tid sedan. Henrik Henriksson, som är Henrik Matssons farfars brorson, är nu husbonde på 2/3 av hemmanet, vilken del tillfallit hans far och Lars Persson, men menar sig ha rätt till en större del. Rätten finner att var och en bör nöja sig med de ägor de redan besitter och inte eftersträva vidare förändring.

* * * * * * * **

Eskil Jönsson och Hans Hindersson i Päkkilä anklagar sin granne Nils Nilsson för att ha stulit korn från deras hässjor, samt ha stulit 3 Mrk.Kmt. från Övertorneå kyrka.

- – -

Elias Larsson i Hietaniemi döms att betala hustru Brita Nilsdotter i Korpikylä 26 Mrk.Kmt, vilket är det som återstår av hans skuld till hennes salig make.

- – -

Nils Mickelsson i Matarengi kärar till Nils Olsson i Tengeliö om äng.

- – -

Anders Mickelsson Kieksi i Marjosaari stämdes av sin granne Olof Olsson för att ha bärgat detta års hö av ängen Hango pää. Det tillkom honom inte att bärga den.

- – -

Jöns Hindersson avträder en äng till Jöns Olofsson ibid, vilken denne pantsatt hos honom.

- – -

Olof Jönsson i Niemis besvärade sig över ”en ung Person”, Nils Persson, i samma by, vilken han misstänkte för att ha stulit 70 Mrk. I penningar från honom.

- – -

Hans Knutsson i Mikkolansaari kärade till Mickel Mickelsson Rahtu i Kuivakangas om två ängar, en på Pajosaari och en på Vähäsaari, vilka Mickel för 30 år sedan sålt till Hans, men nu ville igenlösa. Mickel hade rätt till ängarna.

- – -

Kyrkoherde Anders Nicolai Tornensis och gästivaren Herman Kempe tvistade om äng.

- -

Mickel Jönsson i Kuivakangas sakfälldes till 40 Dlr.Kmt, för det han förlidne natt under tingstiden våldsamlingen tagit ett lass hö av sin broders hustru Kerstin Mickelsdotter. Han dömdes att återställa höet, ”emedan hon intet kan mista sitt höö i denna svåra tijden och Wäder mödan”.

- – -

Erik Mickelsson i Mikkolansaari stämmer Karl Karlsson i Haapakylä för tjuvfiske

- – -

Brita Karlsdotter i Portimojärvis praesterar sin svärfader Nils Nilsson om några tunnor korn.

- – -

Björn Eriksson i Kaulinranta erlades pliktig betala Jöns Hindersson i Pello för ängslösen.

- – -

Tvisten om en gryta mellan Erik Jönsson och Nils Hindersson i Tärendö döms vara ”fuller uthaf intet wärde”. Om någon av dem fortsätter trätan skall han böta 40 Dlr.Smt till kyrkan och de fattiga. Men grytan behåller Nils.

- – -

Henrik Andersson i Pello döms att utan dröjsmål betala Mickel Mickelsson i Kaulinranta de 7 1/2 Mark.Kmt som ännu resterar på deras hästköp.

- – -

Henrik Jönsson i Juoksengi döms för lägersmål med Brita Mickelsdotter därstädes. Han skall böta 40 Dlr.Smt, men då han ej orkar boten får han utstå gatlopp.

- – -

Olof Persson i Alkkula döms för lägersmål med Karin Jönsdotter därstädes. Olof nekar, men rätten finner att ingen annan än han har lägrat konan. Därför döms han att betala 40 Dlr.Smt och till uppenbar kyrkoplikt.

- – -

Nils Persson i Niemis har lägrat Brita Mickelsdotter i Helsinbgyn.

- – -

Hans Knutsson i Mikkolansaari kärar till Mickel Mickelsson Rahtu om tvenne ängar, som hans fader, Knut Knutsson för 30 år sedan hade sålt till Mickel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1691

Nämnden:

Hans Larsson Pakkainen

Jöns Hindersson i Pello

Lars Andersson i Koivukylä

Staffan Hansson i Kuivakangas

Henrik Matsson i Pajala

Mickel Mickelsson i Kuivakangas

Jöns Jönsson i Koivukylä

Per Persson i Helsingby

Olof Jönsson i Ruskola

Erik Mickelsson i Marjosaari

Henrik Pålsson i Juoksengi

Tolvman Mickel Mickelsson skall likvidera i tvisten mellan å ena sidan Erik Ersson och å andra sidan Jöns Jönsson och Kerstin Änka i Kuivakangas om hö som Erik olovligen skall ha bärgat.

- – -

Förlikning uppnåddes i tvisten mellan Nils Nilsson Karist i Armasjärvi och grannen Nils Ersson om några skogstrakter som kan utvinnas till ängar.

- – -

Erik Eriksson i Kuivakangas kärade till Malin änka ibid om ängarna Lammas Järfwi och Kylmä åja, vilka hon olovligen bärgat under 2 års tid. Hon hänvisar til att hon fått tillstånd av Nils Nilssons änka i Kuivakangas, vilken tidigare hade ängarna i underpant.

- – -

Trots Olof Hinderssons i Turtola besvär skall Mats Hindersson ibid. behålla sin tredjedel i mjölkvarnen, ”så länge det huset räcker som de till hopa upprest det”

- – -

Nils Ersson och Henrik Ersson i Juoxengi tvistar om svedjeland. De skall behålla halva svedjan var.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1692 Häradsting

Eskil Jönsson i Päkkilä dömdes för lägersmål med Margareta Henriksdotter ibid. De dömdes böta 40 Dlr.Smt och undergå kyrkoplikt.

- – -

Hans Knutsson i Mikkolansaari och Samuel Persson i Helsingbyn tvistade om flakaland, som Samuel ansåg sig berättigad att nyttja. Det resolverades att de skulle bruka var sin halva av flakalandet.

- – -

Soldaten Erik Eriksson i Pello dömdes för lägersmål med Margareta Sigfridsdotter. Han sade sig vilja äkta henne, men fick inte majorens tillstånd för detta, då Margareta tidigare varit dömd för lägersmål. Rätten dömde dem från livet, men de benådades. Erik fick böta 40 Dlr.Smt, Margareta fick böta 2 gånger 30 Dlr.Smt. De fick båda undergå kyrkoplikt.

- – -

Bröderna Per och Mickel Mickelsson i Juoksengi tvistar om Passmajarfvi fisketräsk, som de fått i arv efter sina föräldrar och som Per nu ville hindra sin broder från att nyttja. Rätten dömde att de skulle bruka halva träsket var.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1693

Nämnden:

Hans Larsson Packainen

Jöns Jönsson i Koivukylä

Henrik Pålsson i Juoksengi

Olof Jönsson i Ruskola

Henrik Matsson i Pajala

Per Persson i Helsingbyn

Staffan Hansson i Kuivakangas

Erik Ersson i Marjosaari

Lars Andersson i Koivukylä

Mickel Rahtu i Kuivakangas

Soldaten Josef Andersson i Alkkula dömdes för lägersmål med Anna Anundsdotter från Närki. De dömdes till 50 Dlr.Smt och att undergå kyrkoplikt.

- – -

Per Olofsson i Alkkula besvärade sig över sin granne, soldaten Per Eriksson, för att ha överfallit honom på kyrkvägen, men hans besvär dömdes vara av intet värde.

- – -

Erik Karlsson i Ruskola och Anders Andersson i Niemis tvistar om flakaland.

- – -

Borgaren Nils Jönsson Bäck pretenderar till Daniel Olofsson i Kardis om en kopparkittel hans antecessor Per Persson hade lämnat till Daniel, för att denne skulle överlämna den till en annan bonde. Borgarens pretention avvisades.

- – -

Margareta Nilsdotter i Alkkula besvärade sig över sin granne Olof Persson Taro och hans tvenne bröder, vilka tar hö från en stor myr, som är byaallmänning. Olof har en son vid namn Klemet.

- – -

Det beslutades att tolvmannen Staffan Hansson och Anders Olofsson i Pajala skulle rannsaka i tvisten mellan Hans Matsson och Erik Nilsson i Pajala. Tvisten rörde flakland och hade lett till slagsmål.

- – -

Malin Jönsdotter i Kuivakangas besvärade sig över sin granne Klemet Mickelsson angående en kopparkittel som hon ansåg sig ha rätt till men som hennes makes broder Henrik Henriksson hade pantsatt hos Klemet. Det kom fram att skulden som kitteln var pant för inte var återbetald, men Klemet sade sig vara villig att återlämna kitteln om Malin betalade den.

- – -

Mickel Ersson i Kolari och Olof Persson i Koivukylä tvistade om flakaland, vilka Mickel hade uppbrukat ur allmänningen och därför menade sig ha rätt till. Olof hade under tre år med våld brukat dem. Det resolverades att de hädanefter skulle bruka var sin halva av flakalandet.

- – -

Filip Olofsson i Alkkula menade sig vara berättigad till Calttarin wainio åker, vilken han bekommit av sin granne Jonas Olofsson, men som Jonas likväl brukade. Synemännen intygade dock att det enbart tillkom Filip att bruka 3 ruckland av åkern, medan det övriga tillkom Jonas. Därför avslog rätten Filips anspråk.

- – -

Anders Nilsson i Armassaari tvistade med samtliga Koivukyläbor om en ängstrakt han ansåg sig berättigad till. Rätten beslutade att tolvmännen Johan Pålsson (skrivfel för Henrik Pålsson) och Hans Larsson Pakkainen skulle besikta ängen, men att Koivukyläborna detta år skulle bruka den.

- – -

Nils Hindersson i Marjosaari tvistade med sin granne Erik Eriksson om ängar och ett lån.

- – -

Klemet Mickelsson i Kuivakangas erkändes berättigad att besitta Karien saari Nittu, som hans granne Erik Jönsson hade tillägnat sig.

- – -

Olof Jönsson i Tengeliö kärade till kyrkvärden Klemet Mickelsson i Kuivakangas om en stålbåge, men hans käromål dömdes vara av intet värde eftersom Klemet kunde bevisa att han betalt för bågen.

- – -

Erik Jönsson, kärande, samt Lars Persson och Henrik Persson, svarande, samtliga i Tärendö, tvistade om mulbetesmark. Det resolverades att de bör dela sina nyröjningar till hälften sig emellan, då de sinsemellan besitter var sin halva av hemmanet och betalar lika mycket i skatt Tolvman Henrik Matsson i Pajala sattes att jämka mellan dem.

Men då Erik Jönsson hade rövat 2 st. gäddnät av Lars Persson vid deras träskfiske måste han böta 20 Dlr.Kmt, och då han på kyrkvägen under stora böndagen hade kallat Lars för tjuv måste han böta 3 Dlr.Smt.

- – -

Per Olsson i Niemis och Jöns Ersson ibidem tvistar om en kvarn.

- – -

Olof Jönsson i Tengeliö tvistar med Margareta Knutsdotter ibid. om ängar. Rätten finner att ängarna rätteligen tillhör Olof.

- – -

Nils Nilsson Sälwa i Nedertorneå och Vojakkala erkänns berättigad att erhålla en äng, Lammasaari benämnd, av Elias Larsson i Koivukylä. Ängen gavs 20 år tidigare av gamle Nils Sälwa i bröllopsgåva till sin dotter, som var gift med Elias, men den bör nu åter komma under Sälwas hemman, då den har tillhört det sedan urminnes tid.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1694

Nämnden:

Hans Larsson Pakkainen

Jöns Hindersson i Pello

Erik Mickelsson i Marjosaari

Mickel Rahtu i Kuivakangas

Per Persson i Helsingby

Olof Jönsson i Ruskola

Lars Andersson i Koivukylä

Staffan Hansson i Kuivakangas

Anders Andersson i Niemis

Mickel Jönsson i Vuontisjärvi pretenderar 91 Mark och 10 2/3 öre av sin broder Jöns Jönsson i Pello. Denna summa utgör Mickels del av ett gammalt arv, men rätten finner att Jöns bör vara fri från detta anspråk eftersom hemmanet, vilket brukas av Jöns två söner som båda är soldater, har större gäld än det är värt, medan Mickel bor i Lappmarken och inte besväras av tyngande skatter.

- – -

Dynis Olofsson och hans broder Anders i Junosuando tvistade om hemmanet…

- – -

Anders Olofsson i Juoksengi kärade till Jöns Eriksson i Turtola om en äng, men Jöns behåller ängen.

- – -

Per Mickelsson i Helsingby döms berättigad att inlösa en äng, som Nils Kumpan i Niemis haft i pant.

- – -

Hans Hindersson i Päkkilä och Hans Danielsson i Vitsaniemi tvistade om äng.

- – -

Anund Mickelsson i Juoksengi kärade till Henrik Hansson i Kaulinranta om en äng, Lambisuu Nittu, vilken han 20 år tidigare hade ärvt till sitt hemman.

- – -

Anders Hindersson i Pello kärade till sin granne Jöns Nilsson om ängarna Kifwi….. och Hanhilahti.

- – -

Soldaten Tomas Nilsson i Tärendö har stämts till tinget av tolvman Henrik Matsson i Pajala för att svara på Nils Hinderssons ibid käromål om tjuveri, men har ej infunnit sig, varför han döms att böta 3 Dlr.Smt för frånvaro, samt stämmas till nästa ting.

- – -

Knut Knutsson i Helsingby sakfälls till 40 Dlr.Kmt för att med våld ha bärgat en äng tillhörig brodern Anund Knutsson i Vitsaniemi.

- – -

Häradstinget:

Efter en ”Gammal och Blind Mans, Lars Nilssons i Närkä” och en gammal kvinnas därstädes, Brita Henriksdotters utsago befanns Ingrid Jönsdotter i Tengeliö berättigad att utan lösen igenbekomma Silken Saari, som nu innehades av Erik Eriksson i Niemis.

- – -

Soldaten Josef Andersson Krantz i Alkkula besvär sig över Mickel Anundsson i Närki, sedan han mot en pant av 1 ruckland åker för två år sedan lämnat Mickel 1 tunna korn ”Uthi dess stoora Trångmåhl”.

- – -

Ingrid Olofsdotter i Tärendö förmenar sig vara berättigad att utdriva sin sonhustru Karin Larsdotter [Hustru till Per Pålsson Paavo] från hemmanet, men rätten finner att Karin sitter i orubbat bo, eftersom hon på sina omyndiga barns vägnar är berättigad till hemmanet.

- – -

Erik Eriksson i Niemis pretenderar till sina grannar och svågrar Jöns och Henrik Olofsson ibid om 20 Mark.Kmt, men rätten finner hans pretention alldeles oskälig.

- – -

I Tvisten mellan Mickel Mickelsson Rahtu och dess broder Per i Kuivakangas om deras salig faders förgånga och kostnaden för hans begravning finner rätten att de skall dela lika på kostnaderna.

- – -

Tolvman Olof Jönsson i Ruskola pretenderar 86 Mrk.Kmt av sin hustrus brorson Olof Jönsson i Alkkula som en del av hennes arv, men rätten finner att avsskiftet har gått rätt till och att hon inte har några fordringar på sina brorsöner Olof och Jöran Jönsson.

- – -

Eskil Jönsson i Turtola är svärson till Olof Jönsson ibid.

- – -

Anders Andersson kärar till sin broder Johan, båda i Tärendö, om deras salig faders sytningslön. Anders bedöms inte kunna resa vidare klander.

- – -

Arvstvisten mellan Hans Ersson i Pello och Erik Ersson i Marjosaari befanns vara av den beskaffenhet att rätten såg sig tvungen att förordna tolvmännen Staffan Hansson och Mickel Rahtu att utreda varuti Hans fordran egentligen består.

- – -

Bröderna Jöns och Erik Karlsson i Ruskola tvistar.

- – -

I arvstvisten mellan Henrik Olofsson och hans broder Jöns i Niemis förordnades tolvmännen Henrik Larsson Packainen och Per Persson i Helsingby till likvidationsmän.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1695? (Trasigt)

Nämnden:

Johan Larsson Pakkainen?

Jöns Hindersson Pello

Henrik Pålsson i Juoksengi

Anders Andersson i Niemis

Per Persson i Helsingbyn

Lars Andersson i Koivukylä

Erik Mickelsson i Marjosaari

Staffan Hansson i Kuivakangas

Mickel Larsson i Helsingby / granne Johan Rousu

- – -

Karin Persdotter i Pajala citerar sin granne Per Johansson för en arvsfordran på 37 Mrk.

- – -

Henrik Olofsson i Alkkula är pliktig betala Nils Nilsson i Armasjärvi 1/12 tunna salt lax eller dess värde.

- – -

Olof Andersson i Kuivakangas erkänns berättigad igenlösa av sin granne Klemet Klemetsson 1/4 uti Rahnojarfvi fisketräsk.

- – -

Före detta soldaten Anders Mickelsson i Junosuando har våldsamligen brutit upp sin broders Lars Mickelssons, ibid, bodsdörr och döms att böta 40 Dlr.Smt. Men då han, som är en fattig man, inte kan betala denna bot, ber ber brodern om förskoning för honom. Därför skall han endast böta 2 gånger 3 Dlr.Smt för det blodsår han åsamkat Lars hustru.

Bröderna tvistade om arvet efter sina föräldrar, och det beslöts att den som hädanefter bröt friden skulle plikta 4 Dlr.Smt. Länsman Johan Pulcken och tolvmännen Jöns Hindersson i Pello och Henrik Matsson i Pajala skulle likvidera och jämka mellan bröderna och särskilt laga att Mickel bekom sin arvedel.

- – -

Henrik Karlsson i Mikkolansaari och hans svärfar Lars Nilsson i Tengeliö tvistade om hemmanets besittande. Rätten kom fram till att man 1694 16/3 beslutat att Henrik skulle sitta på nybolet, medan svärfadern skulle besitta det gamla hemmanet. Detta beslut kunde man inte ändra. Hemmanet hade stora skatteskulder och Lars Nilssons andra måg var Johan Mickelsson i Lappträsk.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Domboksfragment från år 1700?

Nils Hindersson i Tärendö kärar till Mats Nilsson i Pajala, hans nuvarande hustru Karin Simonsdotters förre mans bror. Karin var tidigare gift med Erik Nilsson, som var husbonde på det kronohemman Mats nu åbor, men äktenskapet var barnlöst. Tolvmännen Jöns Hindersson i Pello och Henrik Matsson i Pajala förordnas att inventera och värdera framlidne Erik Nilssons hemman.

- – -

Soldaten Lars Larsson Rousu i Helsingby.

- – -

Tvist och stridighet mellan å ena sidan Isak och Henrik Isaksson i Armassaari och å andra sidan Jöns Tomasson i Muonionniska rörande…

- – -

Mats Matsson i Turtola besvärade sig över Eskil Jönsson i Turtola…

- – -

Samuel Lampinen drar sin granne Anders Lampinen inför rätta sedan dennes hustru slagit ihjäl Samuels svin.

- – -

Hans Mickelsson i Juoksengi vill inbörda åker och äng till sitt hemman…

Henrik Mickelsson ibid… Lars Hansson Maasaari… Mickel Mickelsson, vars hemman Erik Mickelsson nu åbor.

- – -

Sockenprofossen Jöns Hindersson och Anders Lampinen i Juoksengi anklagade vice versa varandra för okvädningsord.

- – -

”Erlig och beskedelig man” Hans Olofsson Kärisvopio ifrån Mikkolansaari uppvisade ett köpebrev av 1700 19/7, som berättigade honom att överta Lars Nilssons hemman i Mikkolansaari, vilken efter gäld till Mickel Olofsson och några torneåborgare låtit hemmanet gå till köp. Hemmanet värderades till 1698 Dlr.Smt.

- – -

Handelsmannen Erik Isaksson besvärade sig över Per Nilsson i Junosuando, på vilken han hade en fordran på 50 Mrk.Kmt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Domboksfragment från något av 1700-talets första år:

Anund Nilsson i Helsingby och Henrik Ersson i Pajala tvistar om träskfiske.

 

 

Utdraget och sammanställt 2008 av Erik Kuoksu